Barabash

New York Through Ukrainian Eyes

Exhibition by Mykhaylo Barabash

December 12 – January 15, 2010

Taras Polatajko

Remediation

Exhibition by Ukrainian-Canadian Artist

Taras Polatajko

November 24 - December 24, 2009

Ilona Sochynsky

Ilona Sochynsky

Fragments * Fetishes * Capriccios

October 8 - November 1, 2009

Art from Private Collections Art from Private Collections of Members of the Institute

Including works by: Archipenko, Bazhaj, Burliuk, Charpentier, Chemyakin, Gerassi, Gritchenko, Hai, Hlustschenko, Hutsaliuk, Khymych, Kossak, Mazepa, Moroz, Opie, Solovij, Zhuravel

September 17 - October 4, 2009