President
Kathy L. Nalywajko

Vice President
Arthur Hryhorowych, MD

Treasurer
Stan Fediuk

Secretary
Adrianna Melnyk-Hankewycz

Legal
Andrei Harasymiak, Esq.

Directors
Zenon Chernyk
George Chopivsky
Zwen Goy

Andrew Horodysky
Walter G. Hoydysh, PhD
Solomiya Ivakhiv, DMA
George G. Kihiczak, MD
Taisa Markus, Esq.
Charles Podpirka                             

Natalie Trojan